Home - Asbestos.vic.gov.au - logo

گزاره برگها

گزاره برگهای مربوط به شناسایی آزبست و نحوه حذف و دفع بی خطر آزبست را بیابید.

 • اطلاعاتی درباره آزبست درصورتی که به فکر بازسازی یا انجام تعمیرات در خانه هستید.

  از قانون طلایی پیروی کنید. اگر فکر می کنید که ممکن است آزبست وجود داشته باشد، فرض کنید که وجود دارد.

 • صنعتکاران نسبت به مردم عادی در خطر بیشتری برای قرار گرفتن در معرض آزبست قرار دارند.

  مهم است که بدانید چگونه می توانید خود را در برابر خطرات این مصالح ساختمانی که زمانی پرطرفدار بود، محافظت کنید.

 • درهنگام بازسازی از خود در برابر آزبست محافظت کنید.

  در اغلب موارد، قانون شما را ملزم می کند که از یک فرد دارای مجوز پاک کننده آزبست در مواجهه با آزبست در خانه خود استفاده کنید. ما اکیداً توصیه می کنیم این کار را در همه موارد برای محافظت از خود و خانواده انجام دهید.

  این گزاره برگ در صورتی که از نظر قانونی بتوانید خودتان آزبست را دفع کنید وبه اختیار خود این کار را انجام دهید، در مورد تجهیزات حفاظتی شخصی و پاکسازی اطلاع رسانی می کند.

Reviewed 10 January 2022

Was this page helpful?